Fågeltider & Regler Kring Fågeljakt i Sverige

SKRIVEN AV Hitta Jakt  |  Guide, Jakt 

bästa haspelspö

Naturvårdsverket kom 2020 med ett helt nytt förslag som ändrar fågeljakten här i Sverige på ganska markanta sätt. Detta förslag innebär nya fågeltider och regler kring vissa fågelarter, där allmän jakt på många arter även slopas helt. Allmän jakt på ejder och småskrake avskaffas till exempel helt på grund av de nya EU-kraven kring förvaltningsplaner.

Nya Regler Och Tider För Fågeljakt

Naturvårdsverket kom med sitt andra paket på 148 sidor som går ger en översyn av jakt på däggdjur, bland annat diverse fågelarter. Denna typ av uppdatering har inte skett tidigare på över 20 år, så enligt vissa är det hög tid att de uppdateras, men det innebär också att du behöver vara medveten om de ändrade regler som förslogs.

Förslag om jaktregler för fåglar i Sverige inkluderar följande:

 1. Senarelagt jaktslut för Kricka och Bläsand till 31 december i hela landet, på grund av bristande biologiska skäl för en geografisk uppdelning.
 2. Införande av allmän jakt på snatterand i länen Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Västra Götaland, Södermanland, Östergötland, Halland, Jönköping, Kalmar, Gotland, Kronoberg, Blekinge och Skåne från 21 augusti till 31 december.
 3. Tidigare jaktstart för knipa och storskrake i augusti, med jaktstart den 21 augusti i hela landet förutom gränsälvsområdet i Norrbotten, där jaktstarten blir en dag tidigare.
 4. Förbud mot allmän jakt på alfågel, främst för att skydda den hotade arktiska populationen i Östersjön som påverkas av oljeutsläpp och andra faktorer.
 5. Senarelagt jakt på sjöorre från den 21 september till sista januari i hela landet, för att skydda orrarna under häckningssäsongen.
 6. Tidigare jaktstart på vigg från den 21 augusti till 31 januari i hela landet, med undantag för gränsälvsområdet i Norrbotten där jaktstarten blir en dag tidigare. Detta föreslås på grund av att den nuvarande jakttiden inte hotar den livskraftiga populationen.
 7. Förbud mot allmän jakt på ejder och småskrake, på grund av bristande resurser för att ta fram förvaltningsplaner som krävs för att uppfylla EU-kraven.
 8. Förlängd ripjakt från den 25 augusti till den 15 mars i länen Dalarna, Jämtland, Värmland, Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Myndigheten vill övervaka hur det påverkar rippopulationen och kommer att avbryta jakten om det påverkar renskötseln.
 9. Förlängd toppjakt på orr- och tjädertuppar från 31 januari till 15 februari i norra och mellersta Sverige. Jakttiderna för orr- och tjädertuppar förblir oförändrade i södra Sverige.
 10. Ökad jakt på rapphöna från 21 september till 30 november i hela landet. Myndigheten hoppas att jägare och markägare kommer att bidra till att förbättra rapphönsens habitat och återta den tillbakagången som rapphönan har upplevt.
 11. Längre fasanjakt: Jakten på fasan föreslås starta den 21 september, istället för den 1 oktober som nuvarande regler anger. Naturvårdsverket poängterar att viltvård gynnar inte bara fasanen, utan även andra fågelarter, fältvilt och insekter.
 12. Ökad jakt på morkulla: Jakten på morkulla föreslås starta den 11 september och pågå till 31 december i hela landet. Naturvårdsverket anser att det saknas biologisk grund för olika datum för jakten på morkulla i Sverige.
 13. Jakt på gråtrut förbjuds: Naturvårdsverket föreslår att allmän jakt på gråtrut, som är rödlistad som sårbar, ska avskaffas.
 14. Kortare jakt på havstrut och fiskmås: Jakten på havstrut och fiskmås föreslås bara få pågå från 21 augusti till 20 februari respektive 11 augusti till sista februari. Kortare jakttid motiveras med hänsyn till vårflytten och häcknings- och uppfödningssäsongen.
 15. Längre toppjakt på orre och tjäder: Jakten på orre och tjäder föreslås inte ändras, men toppjakten på orr- och tjädertuppar föreslås förlängas från 31 januari till 15 februari i norra och mellersta Sverige. Av försiktighetsprincip behålls jakttiderna för orrtupp och tjädertupp oförändrade i södra Sverige.
 16. Längre ripjakt: Jakten på dal- och fjällripa föreslås förlängas från 15 november till 15 mars i länen Dalarna, Jämtland, Värmland, Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Naturvårdsverket påpekar vikten av att senarelagd ripjakt följs upp för att undersöka eventuella påverkan på rippopulationen.
 17. Jakt på Ringduva: Jakttiden för ringduva föreslås vara från 1 augusti till 30 november i hela landet. Det blir en månad längre jaktsäsong i vissa län, medan jakten i andra län kommer att bli kortare. Verket resonerar att jakten behövs för att skydda nysådda åkrar och växande grödor.
 18. Kortare Jakt på Björktrast: Jakttiden för björktrast föreslås vara från 1 augusti till 10 mars, istället för 31 mars med nuvarande regler. Verket vill undvika jakt under björktrastarnas häckningsperiod.
 19. Kortare Jakt på Nötskrika: Jakttiden för nötskrika föreslås vara från 21 augusti till 1 mars, istället för från 16 juli till 31 mars med nuvarande regler. Verket vill undvika jakt under häcknings- och uppfödningsperioden för arten.
 20. Naturvårdsverket har inte tagit hänsyn till förslag om att helt slopa jakten på björktrast och nötskrika, eftersom jakttidsöversynen inte handlar om att ifrågasätta jakten.
 21. Slopad vårjakt på kråkfåglar: Jakttiden för kråka, kaja och skata ändras så att den inte längre överlappar häcknings- och uppfödningsperioder eller flyttider för återvändande till häckningsplatserna. Kråka och kaja kan bara jagas från 1 augusti till 20 februari och skata från 11 augusti till 10 januari.
 22. Tidigare jaktslut på råka: Jakten på råka i Skåne och Halland justeras för att inte överlappa artens häcknings- och uppfödningsperiod. Jakten ska ske från 21 juli till 31 januari.
 23. Jakt på enkelbeckasin införs: För närvarande finns ingen allmän jakt på enkelbeckasin, men Naturvårdsverket föreslår att det införs jakt i hela landet från 1 oktober till 31 december. Jakten kan gynna habitatvården av mossar samt harmonisera med jaktslutet på morkulla.
 24. Skyddsjakt på råkungar slopas: Naturvårdsverket vill slopa möjligheten att skjuta råkungar på eget initiativ för att förhindra sanitär olägenhet. Verket anser att skrän och spillning inte räcker som skäl för jakt.
 25. Jakt på ringduva till 30 november: Jakttiden för ringduva föreslås vara från 1 augusti till 30 november i hela Sverige. Det innebär en månads längre jaktsäsong i vissa län och en kortare jakttid i andra. Jakten bör avslutas den 30 november enligt en vägledning från EU-kommissionen.
 26. Kortare jakt på björktrast: Jakten på björktrast föreslås avslutas den 10 mars för att undvika jakt när björktrastarna återvänder till häckningsplatserna.
 27. Kortare jakt på nötskrika: Jakten på nötskrika föreslås vara från 21 augusti till 1 mars, drygt två månader kortare än nuvarande jakttid.
 28. Naturvårdsverket har föreslagit en begränsning av skyddsjakten på sädgås. Jakten bör bara tillåtas på grödor som är ekonomiskt mest värdefulla. Detta eftersom sädgås är rödlistad som nära hotad.
 29. För vitkindad gås föreslås en utökad skyddsjakt, då arten är en av de talrikaste gässen i Europa och ger stora skador i jordbruket samt kan sprida smittor. Skyddsjakten bör gälla hela landet året runt.
 30. Naturvårdsverket vill också utöka skyddsjakten på ringduvor till hela landet för att skydda yrkesmässiga odlingar. Jakttiden är föreslagen att vara från 1 december till 31 juli. Verket har mottagit synpunkter från en stor mängd aktörer och de ska e-postas till Naturvårdsverket senast den 23 mars.

Sammanfattningsvis

Naturvårdsverket har föreslagit en serie ändringar i jaktregler för en rad olika fågelarter i Sverige. Förslagen inkluderar en förlängning av jakttiden för ringduvor, en kortare jakttid för björktrast och nötskrika samt en tidigare jaktslut för råka.

Dessutom föreslås jakt på enkelbeckasin införas, skyddsjakt på råkungar slopas och begränsad skyddsjakt på sädgås. Å andra sidan föreslås en utökad skyddsjakt på vitkindad gås och skyddsjakt på ringduvor i hela landet. Synpunkter på förslagen ska e-postas till Naturvårdsverket senast den 23 mars.